1
Extended Learning to platforma do szkole?, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowszej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami oraz monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments